Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Hilldevils.nl

1. Partijen

1.1. HillDevils.nl is een initiatief van Fam. van Eekelen te Wouwse Plantage, hierna te noemen Verkoper

1.2 Koper/Opdrachtgever hierna te noemen Koper

2. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Verkoper, en op alle met Verkoper gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een Koper zijn uitgesloten, tenzij Verkoper deze schriftelijk heeft aanvaard.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Verkoper een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling mee en zal het eventueel betaalde bedrag terugstorten.

4. Prijzen en betalingen De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn  exclusief kosten van verzending  tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5. Levering De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levering van de producten geschiedt via PostNL. Afhalen bij Verkoper is op afspraak ook mogelijk,

8. Reclames en aansprakelijkheid standaard producten Koper is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien Koper van mening is dat dat niet het geval is, dient hij Verkoper binnen 3 dagen na aflevering contact op te nemen via email. Indien Koper heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Verkoper het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan Koper te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

9. Communicatie e.d. Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen Koper en Verkoper is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper is.

10. Persoonsgegevens Verkoper zal de door Koper verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Verkoper is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Verkoper heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de Koper heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden. Tenzij Koper uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van Verkoper. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van Verkoper af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van Koper en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Overmacht Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. Verkoper is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Verkoper kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

Vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op

Bel met ons; 06 22197086 

Mail ons ; info@hilldevils.nl   

Bestelling afhalen ; 

Plantagebaan 103  

 4725 RB   Wouwse Plantage

Nederland

Retourneren ;

HillDevils

Postus 1407

4700 BK Roosendaal

CONTACT

ONS
Plantagebaan 103
4725 RB Wouwse Plantage Nederland

06 22197086
info@hilldevils.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram